Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

0024 8365
Reposted fromnyaako nyaako vianokturnal nokturnal
5015 2355 500
6909 477c

January 04 2018

5764 e35b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0126 c662
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Traveling is like flirting with life. It’s like saying, ‘I would stay and love you, but I have to go.’
— Lisa St Aubin de Terán (via valsedamelie)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakeeplooking keeplooking
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki vianokturnal nokturnal
2220 8213
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
3093 ca8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento vianokturnal nokturnal
1195 0756
4385 882d
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianokturnal nokturnal
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted frominfrezja infrezja viacurlydarcey curlydarcey
2182 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5399 93ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7316 72e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl